Center of Regulation

9 June 2009 Tuesday

Official Gazzette

Number : 27253

REGULATION

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (DEĞİŞİK 6/4/2010 – Sayı:27544) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (DEĞİŞİK 6/4/2010 – Sayı:27544) (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (DEĞİŞİK 6/4/2010 – Sayı:27544) (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DEMAR): Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deprem mühendisliği konularında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, teşvik ve koordine etmek, akademik ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

b) Depremlerin nedenleri, oluşumu, mühendislik yapıları ve insanlar üzerindeki etkileri ve deprem zararlarının azaltılması konularında çalışmalar yapmak, danışmanlıklar yapmak,

c) Türkiye'de depremlerin can kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, halkı bu konuda bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak, halka konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

d) Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, ortak çalışmalar yapmak, deprem mühendisliği alanındaki yeni gelişmeleri Türkiye’ye aktarmak, ülke içerisindeki faaliyetleri teşvik etmek, desteklemek ve yaygınlaştırmak,

e) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bu şekilde nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Türkiye'deki deprem mühendisliği uzmanlık alanlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,

b) Deprem öncesi alınacak önlemler konusunda halkı bilinçlendirmek ve bu konuda bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla eğitici broşür, poster, CD gibi eğitim materyalleri hazırlamak, en çok riske maruz kesim olan onaltı yaş altı çocukların korunması amacıyla okullarda eğitim faaliyetleri yürütmek, eğitici halk toplantıları ve yerel yönetimlerin katılacağı seminerler düzenlemek,

c) Deprem sonrasında yapılacak acil yardım ve kurtarma çalışmalarının planlanmasına ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ç) İlgili bakanlıklar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, destek vermek ve ilgililere bilimsel görüş bildirmek,

d) Depreme karşı yetersiz yapıların deprem öncesinde güçlendirilmesi ve deprem sonrasında rehabilitasyonu konularında uygulama, teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetleri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek, tasarım ve kontrol çalışmalarını yürütmek,

e) Depremle ilgili mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,

f) Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması ile acil yardım ve kurtarma faaliyetlerinin planlama ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Deprem mühendisliği alanında elde edilen bilgi ve teknolojinin, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenleyerek paylaşımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (DEĞİŞİK 6/4/2010 – Sayı:27544) (1) Merkez Müdürü; inşaat mühendisliği ve/veya mimarlık alanından, doçentlik veya profesörlük unvanına sahip Üniversitenin Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı hallerde yerine Merkez Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(2) Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak,

g) Merkezin birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

ğ) Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile Üniversite ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesini temin etmek,

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini; bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürüp, sürdürmediğini denetlemek.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (DEĞİŞİK 6/4/2010 – Sayı:27544) (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite içinden, inşaat mühendisliği ve/veya mimarlık dalında yüksek lisans veya doktora programını bitirmiş dört öğretim elemanı ve Üniversite içinden, yer bilimleri alanında çalışmaları bulunan bir öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. İstifa veya başka nedenlerle görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(3) Merkez Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Müdürü gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda toplantıya merkez müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkez Müdürü, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer uzman ve akademik personeli, oy hakkı olmadan, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda Merkez birimlerinin çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışma esaslarını tespit etmek.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir danışma organıdır.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda istekleri halinde üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörün bu alanda uzman temsilcilerinden ve Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilen yedi kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(3) Merkez Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 12 – (1) 22/4/2005 tarihli ve 25794 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

background image