Faliyet Alanları

Deprem Senaryoları

Depremler meydana gelmeden önce yapılacak çalışmaların ve deprem sonrasında alınacak önlemlerin planlanması gerekmektedir. Bu planlama çalışmalarının iyi yapılabilmesi için gelecekte ne kadar büyük bir deprem olabileceği ve yerleşimlerin bu depremden nasıl etkileneceği tahmin edilmelidir.

Ülkemizde acil yardım planlarının hazırlanması 7269 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre hazırlanan “Afet Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esasları Hakkında Yönetmelik”e göre yapılmaktadır. 08.05.1988 tarih ve 19808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.04.1988 tarih ve 88/12777 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, ülke, il ve ilçe düzeyinde acil yardım planlamasının genel esaslarını vermektedir. Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç ve kaynaklarını afet öncesi planlamak ve devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı ve en verimli şekilde ulaşmasını sağlamak için acil yardım kuruluşlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. afet mağdurlarına etkili ilk ve acil yardım. Ayrıca, 2004 ve 2005 yıllarında yürürlüğe giren 5302 sayılı "İl Özel İdaresi Kanunu", 5393 sayılı "Belediye Kanunu" ve 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu" uyarınca zarar azaltma ve müdahale planlarının yapılması gerekmektedir. il özel idareleri ve belediyeler. Sismik tehlike çalışmaları ile gelecekte ne büyüklükte bir depremin meydana gelebileceği, olası bir depremden yerleşimlerin ne kadar etkileneceği deprem senaryoları ile belirlenmeye çalışılmaktadır.

7269 Sayılı Afet Kanununun 4 üncü maddesine göre hazırlanan “Afetlerin Düzenlenmesi ve Planlanması Esasları Hakkında Yönetmelik” ve 6698 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”na uygun olarak hazırlanması gereken Acil Yardım Planlarına göre; 5302", "5393 sayılı Belediye Kanunu" ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu. Yapılacak olan Hasar Azaltma ve Müdahale Planları, bilimsel kriterlere göre hazırlanmış senaryo çalışmalarına dayandırılmalıdır.

  • Depreme karşı alınması gereken önlemler ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'na sunum ve bilgilendirme yapıldı, TBMM, 10.02.2021, Ankara

  • İstanbul Proje Koordinasyon Birimi; İPKB ile olası işbirliği için DEMAR Merkezimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılmıştır, (2006 yılından bu yana İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde İstanbul'da deprem risk önleme faaliyetlerini yönetmek üzere faaliyet göstermektedir) 15.06.2021, İstanbul

  • Üniversitemizin 95. Yıl etkinlikleri kapsamında 1- Mart Deprem Haftası'nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Arama Kurtarma personelinin bilgi birikimini artırmak amacıyla 375 personele 'Afete Hazırlık ve Kurtarma' verildi. 7, kendi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip personel yetiştirmek. 'Afet Yönetimi' konusunda eğitim verildi.

  • Ankara ve çevresinde meydana gelen depremler, Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan 11 zayıf ve 18 kuvvetli yer hareketi istasyonundan “Veri İşleme” merkezimize online olarak iletilir ve bu veriler üzerinde Format Dönüştürme, Değerlendirme, Arşivleme ve Veri Dağıtımı yapılır. Merkezimiz bu istasyon sayısı ile Türkiye'nin en büyük ikinci istasyonuna sahip üniversitesidir. ANKARA-Net olarak adlandırılan bu ağ, Merkezimizin vizyon ve misyonunda belirtilen esaslara göre faaliyet göstermekte olup, AFAD Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer hareketi veri tabanı (TR-KYH) ve Ulusal Zayıf Yer hareketi istasyonu ağı ve Türkiye ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Deprem Veri Merkezi Sistemi, istasyon ağları üzerinden 7/24 izlenebilir. Birkaç çalışma istasyonumuzdan alınan veriler AFAD'a aktarıldı.

  • 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı Üniversiteler Arası Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında AFAD'da düzenlenen toplantıya katılarak DEMAR Merkezimiz hakkında bilgi verildi.

  • 2021 Afet Eğitim Yılı'nda üniversiteler arası işbirliği kapsamında verilen Afete Hazırlık ve Farkındalık Eğitimlerinin hedef kitlesi arasında yer alan ilgililere anket çalışması yapılmıştır. Araştırma, Türkiye genelini temsil eden 6678 reeves'den elde edilen verilere dayanmaktadır. Muhtarlar yaptığı işlerde; afetler hakkında bilgi düzeyi, farkındalık ve afetlere hazırlıklı olma durumları araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, afet farkındalık ve hazırlık düzeyinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara rehberlik etmektir

  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi Sendai Afet Riski Azaltma Çerçeve Eylem Planı kapsamında hazırlanması gereken İl Afet Riski Azaltma faaliyetlerine destek verilmiştir.

  • Merkezimizin asli görevleri arasında yer alan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Gazi Üniversitesi adına çok sayıda televizyon ve radyo kanalı katılmış olup, deprem, afet eğitimi, afet yönetimi, kentsel dönüşüm gibi birçok farklı konuda değerlendirmeler yapılmaktadır. , Türkiye'de deprem tehlikesi ve riski ve yapılacak çalışmalar. 2021'de 50'ye yakın televizyon programında, 10'a yakın radyo programında ve 100'e yakın basılı ve internet medyasında yer aldı. Ayrıca her orta ve büyük çaplı deprem meydana geldiğinde birçok farklı medya kuruluşuna deprem hakkında bilgi verilmektedir. Bu sayede hem halkımızı bilgilendirmeye hem de üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmaya katkıda bulunuyoruz.

Coğrafik Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama

CBS'nin tanımı, bilgileri tek bir sistemde toplamak, bilgisayara aktarmak, depolamak, farklı bilimsel ve pratik modeller kullanarak analiz etmek, sorgulamak, harita üzerinde büyük kağıtlara istendiği gibi çıkarmak, görüntülemek, görüntülemektir. verileri grafiklerle ve tekrar haritaya yerleştirin. Dünyaya referanslı verileri gerçek koordinat sistemine göre bilgisayarda depolaması, her bilginin dünyadaki yerinin her zaman aynı olacağı anlamına gelir ki bu da milyonlarca hatta milyarlarca bilginin yerlerinin dünya üzerindeki yerinin olduğunu gösterir. aynı sistem sürekli olarak sahiplenilebilir ve kendi bilgileri ile analiz edilebilir. Girilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalı ve bu bilgiler sadece neyin nerede olduğunu değil, aynı zamanda fiziksel yapıların detaylarını da içermelidir. Bu bilgileri bir bütün olarak birbiriyle ilişkilendirerek harita üzerinde görüntülemek ve istenirse her türlü bilgiyi elde etmek ve haritalar üzerinde işlemek mümkündür.

CBS; Planlamacıların, yöneticilerin, akademisyenlerin kısacası her kesimden kişi ve kurumların hedefleri doğrultusunda karar vermelerine destek olan bir bilgi sistemidir. Donanım, yazılım, veri, personel ve amaç olarak sayılabilecek CBS bileşenlerinin hepsi aynı derecede önemlidir. Yani sadece CBS bilgisayar programı satın alarak sistem kurmak mümkün değildir. Dünyada uygulama alanları çok hızlı gelişen CBS ülkemizde ne yazık ki yeterince kullanılmamaktadır. Hemen hemen tüm mesleklerde uygulama bulan CBS, gelişmiş ülkeler tarafından özellikle Deprem Hasar Azaltma çalışmaları, Afet Yönetimi ve Acil Müdahale sistemi, Erken hasar tahmini konularında oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Depremlerde hasarlı alanların tespiti ve izlenmesi, geçici yerleşimlerin kapasiteleri ile izlenmesi, yeni yerleşimlerin analizi ve seçimi, mülkiyet bilgilerinin tutulması ve sorgulanması, arazi kullanım bilgilerinin tutulması ve sorgulanması, gecekonduların izlenmesi, hava, yer ve deniz kirliliği haritaları, çevre koruma planlar. Ulaşım ve toplu ulaşım planlarının hazırlanması, sayısal haritaların üretimi ve revizyonu, yapı kullanma izinlerinin verilmesi, izleme ve sorgulama, altyapı ağları ve planları, kamulaştırma planlarının hazırlanması, itfaiye ve çöp toplama hizmetleri gibi birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

Merkezimizde;

Deprem Tehlike ve Risk haritaları,

Deprem Senaryoları,

depremsellik,

Aktif Faylar, Fayların Dağılımı, Etki Alanları

Afet Yönetimi,

Kriz yönetimi,

Erken Hasar Tahmini,

Deprem Bölgeleri Haritaları,

Depremden etkilenen bölgeler

Afet Bilgi Sistemi,

Afetlerle ilgili Atlaslar oluşturmak,

Mikrobölgeleme

Merkezimizin her türlü çalışma faaliyetlerinde yapmış olduğu veya yapacağı faaliyetlerde CBS etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Binaların Deprem Güvenliğinin İncelenmesi

Dinar (1995), Adana-Ceyhan (1998), Marmara (1999) ve Düzce (1999) depremlerinden sonra birçok kamu ve özel yapının onarım/güçlendirme çalışmaları yapılmış ve birçok uygulama projesi tamamlanmıştır.

Kamuoyu Bilgilendirme Bilinçlendirme

Ülkemiz dünyanın en aktif fay zonlarında yer almakta olup, deprem tehlike ve riskine her zaman ve/veya maruz kalabilmektedir. Deprem azaltım çalışmalarında eğitim önemli bir rol oynamaktadır. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Valilikler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel şirketler ile işbirliği içinde depremlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek ve bilgili, bilinçli ve sorumlu kişiler, yöneticiler ve personel.

 

background image