Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama

Bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp bilgisayara aktarılması, saklanması, değişik bilimsel ve pratik modeller kullanılarak analiz edilmesi, sorgulanması, harita üzerinde istenildiği şekilde büyük kağıtlara çıkartılması, görüntülenmesi, verileri grafiklerle göstererek yine harita üzerine yerleştirilmesi CBS’nin tanımını oluşturmaktadır. Yeryüzü referanslı olarak verileri gerçek koordinat sistemine göre bilgisayarda saklaması, her bilginin dünya üzerindeki yerinin hep aynı olacağı anlamını verir ki bu da milyonlarca ve hatta milyarlarca bilginin aynı sistem üzerinde yerlerinin kendi bilgileri ile devamlı sahip olduğunu ve analiz edilebileceğini gösterir. Girilen bilgilerin doğru ve tam olması, bu bilgilerin sadece neyin nerede olduğu bilgileriyle değil, fiziksel yapılara ait detay belirten özelliklerin de yer alması gerekmektedir. Bu bilgilerin bir bütün içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilerek harita üzerinde gösterilmesi ve istenildiği durumda her türlü bilginin alınabilmesi, haritalar üzerinde işlenebilmesi mümkün olabilmektedir.

 

CBS; planlayıcılara, yöneticilere, akademisyenlere kısaca her kesimden kişi ve kurumlara amaçları doğrultusunda karar vermeyi destekleyen bir bilgi sistemidir. Donanım, yazılım, veri, personel ve amaçlar olarak sayılabilen CBS bileşenlerinden hepsi aynı oranda önemlidir. Yani sadece CBS bilgisayar programı alarak bir sistem kurmak mümkün olamaz. Dünyada çok hızlı bir şekilde uygulama alanları gelişen CBS, ne yazık ki ülkemizde yeterince kullanılmamaktadır. Hemen hemen bütün meslek dallarında uygulama alanı bulan CBS özellikle, Deprem Zararlarının Azaltılması çalışmalarında, Afet Yönetimi Konusunda ve Acil Müdahale sistemi, Erken hasar tahmini gibi konularda da çok etkili bir şekilde gelişmiş ülkeler tarafından kullanılmaktadır.

 

Depremde hasarlı alanların tespiti ve izlenmesi, geçici yerleşim alanlarının kapasiteleri ile birlikte takibi, yeni yerleşim alanlarının analizi ve seçilmesi, mülkiyet bilgilerinin tutulması ve sorgulanması, arazi kullanım bilgilerinin tutulması ve sorgulanması, gecekondulaşmanın izlenmesi, hava, yer, deniz kirlilik haritalarının çıkarılması, çevre koruma planlarının hazırlanması, ulaşım ve toplu taşıma planı hazırlanması, sayısal halihazır harita üretimi ve revizyonu, yapı kullanma izni verilmesi, takibi ve sorgulanması, altyapı ağları ve planları, kamulaştırma planlarının hazırlanması, itfaiye ve çöp toplama hizmetlerinin takibi gibi bir çok uygulama alanı bulunmaktadır.

 

Merkezimizde;

 

Deprem Tehlike ve Risk haritaları,

Deprem Senaryoları,

Depremsellik,

Aktif Faylar, Fayların dağılımı, Etkileme Bölgeleri

Afet Yönetimi,

Kriz Yönetimi,

Erken Hasar Tahmini,

Deprem Bölgeleri Haritaları,

Deprem etkilenme bölgeleri

Afet Bilgi Sistemi,

Afetlerle ilgili Atlaslar oluşturmak,

Mikrobölgeleme

 

ve bunun gibi merkezimizin çalışma faaliyetleri ile ilgili her türlü konuda yaptığı ve yapacağı faaliyetlerde CBS etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

 

background image